Hauvasalva 50ml

14,90 

Hel­lä­va­rai­nen Hau­va­sal­va si­säl­tää ai­noas­taan luon­nol­li­sia ai­ne­so­sia, val­mis­tet­tu luon­toa kun­nioit­taen.

Ham­pun­sie­me­nöl­jyn luon­tai­ses­ti si­säl­tä­mä e-vi­ta­mii­ni toi­mii an­tiok­si­dant­ti­na, jota pi­de­tään te­hok­kaa­na so­lu­jen uu­dis­ta­ja­na. Tä­män li­säk­si ham­pun­sie­me­nöl­jy si­säl­tää ome­ga-3-6-9 ras­va­hap­po­ja sekä gam­ma­li­no­lee­ni­hap­poa.

Ca­me­li­na­öl­jy si­säl­tää myös run­saas­ti e-vi­ta­mii­nia ja an­tiok­si­dant­te­ja. Ras­va­ha­pois­ta eri­to­ten ome­ga- 3 ras­va­hap­po­ja.

Me­hi­läis­va­ha on jo vuo­si­tu­han­sien ajan käy­tet­ty ihon hoi­dos­sa. Me­hi­läis­va­ha kos­teut­taa, suo­jaa ja hoi­taa. Me­hi­läis­va­ha­voi­de muo­dos­taa ihol­le kal­von, joka suo­jaa ihoa ul­koi­sil­ta är­syk­keil­tä. Se es­tää te­hok­kaas­ti vet­tä haih­tu­mas­ta ihol­ta ja toi­saal­ta myös kos­teut­taa ihoa, kui­ten­kaan tuk­ki­mat­ta iho­huo­ko­sia. Me­hi­läis­va­ha si­säl­tää luon­tai­ses­ti myös a-vi­ta­mii­nia. Me­hi­läis­va­hal­la on an­ti­mik­ro­bi­sia omi­nai­suuk­sia bak­tee­reil­le ja sie­nil­le. Kai­ken kaik­ki­aan me­hi­läis­va­haa käy­te­tään laa­jal­ti kos­me­tii­kan val­mis­tuk­ses­sa ja lää­ke­tie­tees­sä.

Hau­va­sal­va on koko­naan teh­ty Suo­ma­lai­sis­ta kor­kea­laa­tui­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta ja me­hi­läis­va­ha on pe­räi­sin val­mis­ta­jan omas­ta luo­mu­me­hi­läis­tar­hauk­ses­ta! Käy­täm­me aina en­si­luok­kais­ta kuo­ri­ma­va­haa. Kun käy­tät ko­ti­mai­sia me­hi­läis­tuot­tei­ta, tuet sa­mal­la pö­ly­tys­työ­tä ym­pä­ril­lä­si ja näin ol­len luon­tom­me bio­di­ver­si­teet­ti kiit­tää. 

Tuotetunnus (SKU): 180 Osasto:

Kuvaus

En­nal­taeh­käi­sy: Koi­rat ovat to­del­li­sia mo­nio­saa­jia, jot­ka toi­mi­vat eri­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa, jol­loin ihon on­gel­ma­koh­tien suo­jaus voi olla tar­peen. Me­hi­läis­va­ha muo­dos­taa ihol­le suo­jaa­van, vet­tä hyl­ki­vän, mut­ta hen­git­tä­vän kal­von. Tuo­te on myös erin­omai­nen tas­su­voi­de, myös tal­vio­lo­suh­tei­siin ve­det­tö­myy­ten­sä vuok­si. Sal­va suo­jaa tas­su­ja ym­pä­ri vuo­den niin maan­tie­suo­lal­ta kuin myös kuu­mal­ta as­fal­til­ta. Hau­va­sal­va on hyvä pi­tää mu­ka­na myös koi­ran en­sia­pu­tar­vik­keis­sa.

Hoi­to: Vä­lil­lä koi­ril­le­kin tu­lee naar­mu­ja, haa­vo­ja, han­kau­mia tai hal­kea­mia. Laas­ta­ria on han­ka­la koi­ral­le lait­taa, mut­ta on­nek­si on Hau­va­sal­va, jon­ka an­ti­sep­ti­nen me­hi­läis­va­ha muo­dos­taa hen­git­tä­vän kal­von, joka myös hoi­taa ja suo­jaa haa­vaa.

Koi­rien yksi ylei­sim­mis­tä sai­rauk­sis­ta on mm. ato­pia. Sal­va so­pii erin­omai­sen hy­vin ato­pian hoi­toon kos­teut­ta­vien ja suo­jaa­vien omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si. Peh­men­tää te­hok­kaas­ti kar­kean­kin ihon. Sal­vaa voi käyt­tää en­sia­pu­na akuut­tei­hin ihon tu­leh­duk­siin, ku­ten vaik­ka hot spo­tei­hin. Mi­kä­li koi­ra nuo­lee tas­su­jaan eri­tyi­sen pal­jon ja ha­vait­set var­vas­vä­lien pu­noit­ta­van, saat­taa olla ky­sees­sä fu­run­ku­loo­si, jon­ka yksi ai­heut­ta­ja voi olla sie­ni-in­fek­tio. Me­hi­läis­va­ha on an­ti­bak­tee­ris­ta ja so­vel­tuu usei­ta bak­tee­re­ja ja sie­niä vas­taan, rau­hoit­taa ihoa. Ko­kei­le myös ihot­tu­miin.

Aina tu­lee kui­ten­kin var­mis­taa, et­tei­vät koi­ran iho-on­gel­mat ole seu­raus­ta jos­ta­kin va­ka­vam­mas­ta, jo­ten tar­peen vaa­ties­sa yh­teys eläin­lää­kä­riin. Myös ra­vit­se­mus­asiat kan­nat­taa käy­dä läpi.

Käyt­tö: Le­vi­tä sal­vaa koi­ran ihol­le, tar­vit­taes­sa tois­ta useam­man ker­ran päi­väs­sä. Huom! Sal­va on hy­vin riit­toi­saa ja hy­vin le­vit­ty­vää, jo­ten aluk­si kan­nat­taa ko­keil­la pie­nem­mäl­lä mää­räl­lä. Tuot­teen säi­ly­tys­pai­kan läm­pö­ti­las­ta riip­puen sen koos­tu­mus voi olla vii­leäm­mäs­sä hie­man ko­vem­paa, jo­ten sal­vaa kan­nat­taa hie­man käm­me­nell­lä läm­mit­tää.

So­pii myös mui­den lem­mik­kien ihon hoi­toon! Vink­ki: Ko­kei­le Hau­va­sal­vaa he­vos­ten lie­vään ke­säi­hot­tu­man ai­heut­ta­miin ru­piin ja han­kau­miin. Myös ötö­kän pu­re­mat ym.

Lisätiedot

Paino 0.065 kg

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.